Welkom op de site

Stichting Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop (SPN)


Deze stichting is opgericht op 2 november 2010 en is vanaf 1 januari 2011 verantwoordelijk voor al het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop.

SPN: Samenwerkende Peuterspeelzalen Nieuwkoop!

Na een lang voorbereidingstraject besloten de zeven peuterspeelzalen in de gemeente Nieuwkoop in 2010 samen te gaan in één grotere organisatie; de Stichting S(amenwerkende) P(euterspeelzalen) N(ieuwkoop). Sinds 1 januari 2011 is SPN verantwoordelijk voor al het peuterspeelzaalwerk in de gemeente Nieuwkoop.
Sinds 2010 is ook de ‘Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk’ van toepassing.
Deze wet beschrijft het peuterspeelzaalwerk als volgt:
‘de verzorging, de opvoeding en het bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen uitsluitend bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar tot het tijdstip waarop die kinderen kunnen deelnemen aan het basisonderwijs’.

 
SPN heeft dan ook als doel
SPELEN, ONTMOETEN, ONTWIKKELEN, SIGNALEREN EN ONDERSTEUNEN


De Stichting beheert zeven peuterspeelzalen, ieder met een eigen identiteit,
maar binnen de kaders van het beleid van Stichting SPN.

Onze speelzalen zijn:
1. Langeraar: ’t Rakkertje                                                           www.rakkertje-spn.nl
2. Nieuwkoop: ’t Vijvertje                                                              www.vijvertje-spn.nl
3. Nieuwveen: De Ringkantertjes                                     www.ringkantertjes-spn.nl
4. Noorden: ’t Kruimeltje                                                          www.kruimeltje-spn.nl
5. Ter Aar: ’t Veldmuisje                                                           www.veldmuisje-spn.nl
6. Woerdense Verlaat: Trixie                                                             www.trixie-spn.nl
7. Zevenhoven: Drie Turven                                                    www.drieturven-spn.nl


SPN werkt volgens haar statuten en huishoudelijk reglement.
De stichting is werkgeefster van de leidsters en ander personeel in dienst van de stichting.
Verder is SPN verantwoordelijk voor de huisvesting, de contacten met derden, zoals de gemeente, en de kwaliteit van het peuterspeelzaalwerk. De stichting is eindverantwoordelijk voor het door de afzonderlijke speelzalen gevoerde beleid. Het bestuur van de stichting bestaat op dit moment uit vier leden en komt eens per maand bijeen om de organisatorische en beleidsmatige zaken te bespreken.

Zeven speelzalen en 26 leidsters vraagt nogal wat voor de bedrijfsvoering en de dagelijkse gang van zaken. Voor een goed lopende organisatie heeft SPN daarom een centrale dienst.  Heeft u vragen, dan kunt u telefonisch contact opnemen:
088-967 6224. (zie contact)